PRAVIDLA SOUTĚŽ
II. ročník 2020Nakladatelství PRESTON KNIHY a CLARIS DRAKE vyhlašují II. ročník celostátní soutěže pro milovníky koní a čtenářky/čtenáře knižní série ŠPIONKY OD KONÍ
Mobirise
 1. Pořadatel soutěže
  Pořadatelem soutěže je společnost PRESTON HITECH s.r.o., se sídlem Obránců míru 207/6 Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 29442494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 53531 (dále jen „pořadatel“).

 2. Doba konání soutěže
  Soutěž bude probíhat v období od 28. 2. 2020 do 6.4.2020 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

 3. Místo konání soutěže
  Soutěž není omezena místem konání, uskuteční se prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese www.spionkyodkoni.cz (dále jen „web soutěže“).

 4. Účastníci soutěže
  Soutěž je určena všem čtenářům, kteří si zakoupili, mají či znají knížku „Špionky od koní“ autorky „Claris Drake“.

  Účastníci soutěže, kteří nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra propadá jinému účastníku soutěže.  

  Účastník soutěže, který nedosáhl zletilosti, je povinen informovat rodiče či zákonného zástupce o soutěži, které se z vlastní iniciativy účastní, a zajistit si souhlas s účasti na soutěži (tento souhlas se pořadateli nedokládá). Rovněž je nezletilý účastník soutěže povinen zajistit si souhlas rodiče či zákonného zástupce s užitím vytvořeného soutěžního díla v souladu s těmito pravidly (v případě, že souhlas nebude udělen, je účastník soutěže povinen takovou skutečnost respektovat a uvedené soutěžní dílo do soutěže nepřihlašovat).

  Účastník soutěže uděluje pořadateli licenci ve smyslu zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména par. 61/3, tj. pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím pouze pro účast ve veřejné soutěži a její propagaci či také k propagaci knižní série Špionky od koní (Špionky z tábora lovců mamutů atd.)

  Účastník soutěže má věk do 33 let včetně.  

 5. Zapojení do soutěže
  Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že se v době konání soutěže:

  zaregistruje na webu soutěže – registrace vyžaduje řádné a pravdivé vyplnění registračního formuláře
  a následně
  • prostřednictvím vytvořeného soutěžního účtu nahraje na web soutěže či zašle mailem či jiným způsobem vlastní digitální soubor (fotografii, video či text – krátký příběh) zachycující jakoukoli hezkou či jinak zajímavou skutečnost či smyšlenost, týkající se tematicky zejména koníků (dále jen soutěžní dílo). Technická specifikace parametrů digitálního souboru zachycujícího soutěžní dílo:      
            • obrázek: formát JPG, PNG či BMP do velikosti 10 MB.
            • video: formát MP4, MPG či MKV do velikosti 99 MB, u videa nad 10 MB je video nutno nahrát přes úschovnu a poté emailem poslat odkaz na video.
            • text: formát doc či pdf do velikosti 1 MB v rozsahu maximálně 5 stran A4.

  V případě, že na web soutěže vložené soutěžní dílo splňuje formální i obsahové požadavky stanovené těmito pravidly, bude zveřejněno podle technických možností na Soutěžním webu.  
  Účastníci soutěže budou po jejím ukončení zařazeni do slosování. Soutěžící může mít více vstupů, maximální počet „vstupů“ do slosování je 6. 
 6. Jak si přidat další vstupy do losování a zvýšit šanci na výhru :
            • Follow našeho Instagramu @spionkyodkoni (nejjednodušší způsob, jak si přidat vstup - do přihlášky pošli nickname, pod kterým nás sleduješ, s heslem „follow“, a přidá se ti další vstup!)
            • Fotkou na Instagramu – další vstup pro účastníky soutěže – pokud chceš další vstup, označ do komentáře u příspěvku dvě kamarádky/kamarády, kterým by se mohla soutěž také líbit! Do přihlášky napiš svůj nickname a heslo „Komentář“
            • Fotografií s knihou na festivalu (přidá ti automaticky druhý vstup do losování - platí pouze na knižním festivalu v Ostravě 28.-29.2.2020)
            • Případně tu může být ještě facebook like na stránku Špionek (zadej své jméno na facebooku, do přihlášky heslo „facebook“ a máš další vstup) 
 7. Určení výherce
  Výhercem soutěže se stane 3 + 1 soutěžící o tábory a dále soutěžící o věcné ceny:
  • 3 soutěžící obdrží hlavní výhru – příspěvek 6 000 Kč na tábor na koních.
  • 1 soutěžící obdrží cenu za umělecký příspěvek ve výši 6 000 Kč na tábor na koních – tato cena může být podle počtu a kvality uměleckých příspěvků rozšířena o další věcné ceny, v případě velmi nízké kvality příspěvků nemusí být pak cena vůbec udělena
  • 3 soutěžící obdrží věcné ceny (knihy, šátky, přívěšky atd.)

  Výherci budou vyhlášeni po ukončení soutěže – dle technických podmínek předpokládáme 9.4.2020 - na webu prestonhitech.cz a na facebookovém či Instagramovém profilu soutěže. Všichni výherci budou následně kontaktováni pořadatelem za účelem dohody o podrobnostech předání/realizace výhry.

  Pořadatel může nad rámec uvedených cen udělit ceny navíc.
  Příspěvky na tábor mohou být po dohodě s pořadatelem poskytnuty i na jiné ježdění na koních, než je běžný tábor. Příspěvek bude zaslán provozovateli tábora či dané akce ve prospěch výherce. Peněžní prostředky nejsou zasílány účastníkům soutěže.   
 8. Výhry 
  • Do soutěže jsou vloženy výhry, které jsou popsány v předchozím odstavci. 
  • Každý účastník soutěže může v rámci soutěže získat pouze 1 výhru.
  • Každý účastník soutěže souhlasí s tím, že stane-li se výhercem v soutěži, pak může iniciály takového účastníka včetně soutěžního díla uvádět pořadatel bezplatně ve spojení s touto soutěží, a to bez omezení doby.  
 9. Soutěžní díla
  Nahráním soutěžního díla na web soutěže účastník soutěže potvrzuje a odpovídá za to, že poskytnutím a následným užitím soutěžního díla v souladu s těmito pravidly nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob, např. práva osob případně zobrazených v souvislosti se zaznamenáním soutěžních děl (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních děl si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost s tím, že jejich odesláním stvrzuje, že souhlasy má vypořádány. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím/užitím soutěžních děl jsou porušena práva třetích osob, je účastník soutěže za takové porušení plně odpovědný.

  Pořadatel si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit ze soutěže účastníka soutěže, který se účastní soutěže prostřednictvím soutěžního díla, jehož obsah či forma je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy pořadatele. 
 10. Údaje o účastnících soutěže a zrušení registrace
  Údaje shromažďované v registračním formuláři (adresa, telefon, e-mail apod.) jsou kontaktními údaji na účastníka soutěže. Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher). Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že má právo na opravu těchto údajů. V případě zájmu o zrušení registrace musí účastník soutěže kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese: info@prestonhitech.cz. Registrací do soutěže účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů a pravidly GDPR.

 11. Ostatní ustanovení
  • Účastník soutěže svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  • Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.
  • Výhry ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
  • Výhry nelze poskytnout v peněžitém ani v jiném náhradním plnění.
  • Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže, je oprávněn změnit, zrušit, doplnit či upravit pravidla soutěže. Dojde-li ke změně těchto pravidel, bude tato změna řádně zveřejněna na webu soutěže.
  • O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Kontakt:

info@spionkyodkoni.cz
+420 596 614 478

Napište nám